Algemene voorwaarden P&B Holding B.V.

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden, welke steeds van toepassing zijn als u gebruik maakt van of een bestelling plaats via onze Website. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

–              Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

–              Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

–              Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

–              Klant: een natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met P&B Holding B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website;

–              Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

–              Onderneming: P&B Holding B.V;

–              Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen P&B Holding B.V. en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;

–              Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de Onderneming en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

–              Website: de website van P&B Holding B.V., te raadplegen via www.pbholding.nl en alle bijbehorende sub-domeinen;

Artikel 2. Identiteit van de onderneming

Bedrijfsnaam:                   P&B Holding B.V./H.O.J. Joosten

Adres:                                  Keldermansstraat 34a

Postcode:                           5041 KK

Plaats:                                  Tilburg

E-mail:                                  info@pbholding.nl

Telefoon:                            +31 (0)13 4685580

KvK-nummer:                   18049466

Btw-nummer:                   NL806036953B02

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens P&B Holding B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.            Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal P&B Holding B.V. voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.            Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.            Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

1.            De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van P&B Holding B.V. en het voldoen aan de daarbij door P&B Holding B.V.  gestelde voorwaarden.

2.            Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd P&B Holding B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

3.            Indien blijkt dat bij aanvaarding of het op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft P&B Holding B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.            P&B Holding B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien P&B Holding B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

Artikel 5. Levering en uitvoering

1.            P&B Holding B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.            Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.

3             P&B Holding B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.            Na ontbinding conform het vorige lid zal de Onderneming het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.            Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Onderneming tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen

1.            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.            In afwijking van het vorige lid kan de Onderneming producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.            Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.            Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Onderneming dit bedongen heeft en:

a.            deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.            de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.            De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7. Herroepingsrecht

1.            De Klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave ontbinden op voorwaarde dat:

–              het product niet gebruikt of beschadigd is;

–              het product compleet en werkend is en in de originele verpakking zit;

–              het geen product is dat snel kan bederven;

–              het geen product is dat speciaal voor de Klant op maat is gemaakt of aangepast;

–              het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;

–              de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud;

–              de Klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2.            De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.            als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Onderneming mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.            als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.            bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

1.            Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.            De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.            De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Onderneming hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

1.            De Klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan P&B Holding B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

2.            De Klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@pbholding.nl of middels het Modelformulier voor herroeping (zie Bijlage I bij deze Algemene Voorwaarden).

5.            Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient deze het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

4.            Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de bestelling retourneert, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de Klant.

                Retourneren dient te gebeuren via een DHL Parcelshop. Voor klanten binnen Nederland bedragen de retourkosten € 4,50.

Artikel 10. Verplichtingen van de Onderneming bij herroeping

1.            P&B Holding B.V. vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Onderneming in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Onderneming aanbiedt het product zelf af te halen, mag deze wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

2.            De Onderneming gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

3.            Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Onderneming de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11. Betalingen

1.            De Klant dient betalingen aan P&B Holding B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethode(n) te voldoen. P&B Holding B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.

2.            Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door P&B Holding B.V. is gewezen op de te late betaling en P&B Holding B.V. de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is P&B Holding B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 % over openstaande vorderingen tot € 2.500,- ; 10 % over de daaropvolgende € 2.500,- en 5 % over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. P&B Holding B.V. kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12. Nakoming Overeenkomst en extra garantie

1.            P&B Holding B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de Onderneming er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.            Een door de Onderneming, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover de Onderneming kan doen gelden indien deze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

3.            Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Onderneming, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Artikel 13. Klachtenregeling

1.            P&B Holding B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.            Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming.

3.            Bij de Onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Onderneming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Persoonsgegevens

P&B Holding B.V. verwerkt persoonsgegevens van de Klant conform de op de Website gepubliceerde

privacyverklaring.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1.            Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.            Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin P&B Holding B.V. is gevestigd, te weten het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Artikel 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.